Follow Us :
 
     
   
 

เปิดทำการ
 
จันทร์ - ศุกร์ : เวลา 16.30 - 19.30 น.

เสาร์ (หยุดทำการ)

อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : เวลา 15.30 - 18.30 น.
 
 

 
 
 
 ข้อกำหนดในการใช้สระว่ายน้ำ
 
   
 1. อาบน้ำชำระร่างกายและสระผมให้สะอาด ในห้องน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนใช้สระว่ายน้ำ

 2. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สุภาพและไม่มีโลหะเป้นส่วนประกอบ

 3. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด ลงสระว่ายน้ำ

 4. ไม่บ้วนน้ำลาย เสมหะสั่งน้ำมูก ถ่ายปัสสาวะหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้มีสิ่งปฏิกูล ลงในสระว่ายน้ำ

 5. ไม่ใช้สบู่ ครีม โลชั่น หรือสารเคมีอื่นๆ ในสระว่ายน้ำ

 6. ไม่วิ่งเล่นหรือส่งเสียงดัง หรือกระทำความอื่นใดที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น

 7. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่ม เข้าไปรับประทานบริเวณสระน้ำ

 8. ไม่สวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

 9. ไม่ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเพียงลำพังคนเดียว โดยไม่มีผู้ดูแล

 10.ให้นำบัตรสมาชิกยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ประจำสระทุกครั้งที่ลงสระ

 11.ให้สมาชิกรับบัตรคูปอง จากเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

 12.ให้ถอดรองเท้าวางอย่างระเบียบในชั้นวางรองเท้าที่จัดไว้

 13.ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ

 14.ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดสระว่ายน้ำ จะถูกตัดสิทธิ์การใช้สระว่ายน้ำ

 
 
   
ข้อกำหนดในการใช้สระว่ายน้ำ  
สมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
   
1. สมาชิกสามัญ มี 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 
1.1 สมาชิกสามัญประเภทที่ 1    ได้แก่ นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
1.2 สมาชิกสามัญประเภทที่ 2    ได้แก่ ครู อาจารย์ ลูกจ้างประจำของโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
1.3 สมาชิกสามัญประเภทที่ 3    ได้แก่ คู่สมรส บุตร ของครู อาจารย์ และลูกจ้างประจำของโรงเรียน
        ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
1.3 สมาชิกสามัญประเภทที่ 4    ได้แก่ บุคลทั่วไป
   
2. สมาชิกวิสามัญ มี 3 ประเภทได้แก่  
   
2.1 สมาชิกวิสามัญประเภทที่ 1    ได้แก่ บุคคลที่เป้นคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการดำเนินงาน
        ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ
   
2.2 สมาชิกวิสามัญประเภทที่ 2    ได้แก่ บุตรของครู อาจารย์ ลูกจ้างประจำที่ศึกษาอยู่นอกเขตอำเภอ
        ตะกั่วป่า
2.3 สมาชิกวิสามัญประเภทที่ 3    บุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกระยะสั้น
   
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาและบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์กีฬาว่ายน้ำพิจารณาเห็นสมควร
   
   
 

ประเภทสมาชิก


ค่าบำรุง


ค่าบริการลงสระ

 
 ประเภทสามัญ

 1. สมาชิกสามัญประเภทที่ 1  ภาคเรียนละ 100 บาท  ค่าบริการลงสระไม่ต้องชำระ
 (ใช้บัตรนักเรียนที่โรงเรียนออกให้
 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
 ไม่มี

 2. สมาชิกสามัญประเภทที่ 2

 ไม่มี

 ครั้งละ 5 บาท ต่อรอบเวลา

 3. สมาชิกสามัญประเภทที่ 3  - อายุไม่เกิน 18 ปี ปีละ 200 บาท
 - อายุเกิน 18 ปี     ปีละ 500 บาท

 ครั้งละ 10 บาท ต่อรอบเวลา
 ครั้งละ 10 บาท ต่อรอบเวลา

 4. สมาชิกสามัญประเภทที่ 4  - อายุไม่เกิน 18 ปี ปีละ 300 บาท
 - อายุเกิน 18 ปี     ปีละ 500 บาท
 ครั้งละ 10 บาท ต่อรอบเวลา
 ครั้งละ 10 บาท ต่อรอบเวลา
 
 ประเภทวิสามัญ

 1. สมาชิกวิสามัญประเภทที่ 1  ไม่มี  ไม่มี
 2. สมาชิกวิสามัญประเภทที่ 2  ระยะสั้น 1 เดือน เดือนละ 100 บาท  ครั้งละ 10 บาท ต่อรอบเวลา
 3. สมาชิกวิสามัญประเภทที่ 3

 ระยะสั้น 1 เดือน เดือนละ 200 บาท

 ครั้งละ 10 บาท ต่อรอบเวลา

 ประเภทกิตติมศักดิ์  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่มีค่าใช้จ่าย
     
 บุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิก    
    - รายบุคคล
    - หมู่คณะ
 -
 -
 - ครั้งละ 30 บาท
 - อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนิน
   งานศูนย์กีฬาว่ายน้ำโดยความเห็นชอบ
   ของหัวหน้าสถานศึกษา
     
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.