Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

 
- รับมอบเกียรติบัตรในโอกาสที่หน่วยงานได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุน กิจกรรมการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสูงสุด   -
- ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช   -
- ประชาสัมพันธ์การสังเกตและเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากโนโรไวรัส (Norovirus)   -
- ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   -
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเข้าร่วมการประชุมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ประจำปี 2566   -
- ม.ทักษิณ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน   -
- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าร่วม กิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์รวม ฯ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ณ จ.นครศรีธรรมราช   -
- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าร่วม กิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์รวม ฯ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ณ จ.พังงา   -
- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าร่วม กิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์รวม ฯ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ณ จ.สุราษฎร์ธานี   -
- การประกวดแข่งขัน "โครงการวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ประจำปี 2566   -
- ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา   -
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5   -
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   -
- นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ได้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   -
- ชมรมดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “ASTRO Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” ประจำปี 2566   -
- กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน 2566)   -
- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   -
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปรับวิธีคิดสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (HAPPINESS AT WORK)   -
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่   -
- มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู   -
- สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566   -
- คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" เข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดสด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ครบรอบ 20 ปี   -
-  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ครบรอบ 20 ปี   -
- มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในโอกาสหมดวาระปฏิบัติหน้าที่   -
- มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
  -
- ประชาสัมพันธ์เพจ MEP   -
- รายงานผลโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10   -
- ประชุมกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประจำปีการศึกษา 2566    -
- มอบเกียรติบัตร นักเรียนผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาการ   -
- บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม School Road Show   -
- มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดบรรยายธรรม สวดมนต์หมู่ การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริตและการสอบธรรมศึกษา
  -
- ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔ ภายใต้โครงการ "Healthy Digital Family   -
- กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เบื้องต้น ณ โรงแรมซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   -
- ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา   -
- โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพ ความสามารถพิเศษและความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (ค่ายบูรณาการ STEM CAMP)   -
- ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิด (Open parliament)   -
- คณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ดำเนินกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566   -
- กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรฯ เข้าเยี่ยมโรงเรียนประสานงานเรื่อง จิตอาสาในสถานศึกษา การศึกษาต่อในวิชาชีพการรับราชการทหาร การทำเศรษฐกิจพอเพียง และการกระจายพันธุ์พืช จากโครงการทหารพันธุ์ดี   -
- โครงการ "สืบสานขนมไทย ใส่ใจอนุรักษ์ภูมิปัญญา"   -
- ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ และการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 สำหรับสถานศึกษา   -
- ประกาศรับสมัครโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่าน Social Media Online ครั้งที่ 2   -
- การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566   -
- ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจน์ณัฎฐา เอี๋ยวสกุลนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันขี่ม้า   -
- ห้องแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เข้าร่วมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•มิตรผูกมิตร” ภาคใต้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12   -
     
  <
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JETSADAKORN THONGTHAWING
Copyright © 2015. All Rights Reserved.