Follow Us :
 
     
 
 
 
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19 ภาคเรียนที่ 1/2563
- แจ้งการปรับตารางเรียน
- คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง เงินประกันสัญญา
- คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา
- ตัวอย่างการปักชื่อ อักษรย่อ ส.น. และสีดาวคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม)
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและสรุปคะแนนคุณลักษณะความประพฤติ
  แอพพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ิ
  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ cas ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” 2/2562  
  คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา  
  ประกาศรับสมัครห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP)  
 ประกาศรับสมัครห้องเรียน Mini English Program (MEP)  
  ประกาศรับสมัครวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
   
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 
 

 
 
 
 
 
 
การประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
  บรรยากาศการสอบเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป
และเลือกแผนการเรียน(เลือกห้อง) ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มิถุนายน 2563
 
บรรยากาศการสอบเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป
(ในเขตพื้นที่-นอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 2-5 มิถุนายน 2563
   
  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.