Follow Us :
 
     
 
   
 
1/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเบื้องต้น
7/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันวัฒนธรรมปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
8/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
14/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม PhotoScape
20/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
22/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
34/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
36/2559 แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงาน MEP DAY ครั้งที่ 7
39/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)
42/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพ่อแม่ลูก ร้อยใจห่างไกลยาเสพติด
44/2559 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์
   
   
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.