Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2561
หมดอายุข่าว : ไม่มี
 
 
เรื่อง     ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขต จำนวน 153 คน รับเข้าเรียนทั้งหมดตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนนอกเขตรับจำนวน 87 คน  รวมทั้งสิ้น 240 คน

 

  ผู้ประกาศ
ครูจิรายุ แซ่แต้
งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.