Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2561
หมดอายุข่าว : ไม่มี
 
 
เรื่อง     รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี 2560 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)

            รายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนทั่วไป) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ประจำปีการศึกษา 2561 (อัพเดทข้อมูล เวลา 16.45 น. ของทุกวัน)

 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1


แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)


วันที่สมัครเข้าเรียน

รวมทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง ห้อง นักเรียน (คน)

25 มี.ค. 61

26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
40 6 240 104 77 181 40 51 91 8 25 33 1 10 11 153 163 316
 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4


แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)


วันที่สมัครเข้าเรียน

รวมทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง ห้อง นักเรียน (คน)

25 มี.ค. 61

26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61
ม.3 เดิม
ม.3ใหม่
รวม
ม.3 เดิม
ม.3 ใหม่
รวม
ม.3 เดิม
ม.3 ใหม่
รวม
ม.3 เดิม
ม.3 ใหม่
รวม
ม.3 เดิม
ม.3 ใหม่
รวม
40 6 240 16 49 65 7 25 32 3 9 12 7 10 17 33 93 126
 

  ผู้ประกาศ
ครูจิรายุ แซ่แต้
งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.