Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 14 กรกฎาคม 60
หมดอายุข่าว : 19 กรกฎาคม 60
 
     

 
 

เรื่อง   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี ม.5
          
          ด้วยกลุ่มวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นด้วยภาษาซีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 278 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมในกลุ่มงานพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ICT นอกเหนือหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ โดยมีกำหนดการดังนี้


 


  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.