ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวรัชนิดา    รัชนิพนธ์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายตรีพลาย์   กู้แร่ นายสุเมธ  อังสานาม
       
นายวัฒธโน  ไตรมาศ นางอุษณีย์   สุวบุญประภัทร์ นางสาวอาภรณ์  สิทธิทัต นางสาวศศิธร    นาคสง
       
นางณัทกุลธรณ์   วัชรปิยานันทน์ นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์ นางศศิวิมล   มณีไชย นางจินตรัตน์  เหนือคลอง
       
 
 นางสาวกติกา ศรีทอง  นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์ นายจิรายุ แซ่แต้  
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.