ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
นางสุธิดา ไตรมาศ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
ว่าที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายปรารถนา แป้นลาภ
     
นายนภา บรรดาศักดิ์ นายพรชัย ดือราแม นายณัฐพล  ไพบูรณ์
     


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.