ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางรัศมี    แสงอรุณ
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางรัชณี กู้แร่ นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง
       
นางยุพา เกื้อสกุล นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง นางสาวนุสรา  สอนเสริม นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์
       
 
นายอิศรภัทร  พรหมภัทร นางสาวโสภิดา  เอ้งฉ้วน นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี  
       
Mr.Jordan Butic Binomnga Ms.Carly Bullock Mr.Leon Eric Skinner Mr.Nicholas Charles King
       
   
Mr.Cornelis Jacob van Dam Mr.Adenus Saldivar Bernat    
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.