Follow Us :
 
     
       
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ตราสัญลักษณ์โรงเรียน Wallpaper PowerPoint Templates
       
       
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานประจำปีสถานศึกษา
SAR 2558
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2558
สรุปผลงานและกิจกรรมโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน
       
   
  บค 001  แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
  บค 002  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  บค 003  แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2560
  - หนังสือนำ
  - แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
  - แบบ ขร. ๔/๓๗
  - แบบ รร. ๑
  - ตัวอย่างการพิมพ์ (เหรียญจักรพรรดิมาลา)
  บค 004  แบบฟอร์มหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2558
  บค 005  แบบฟอร์ม ID Pland
  บค 006  แบบขออนุมัติไปราชการนอกเขตพื้นที่ สพม.14
  บค 007  ขั้นตอนการขออนุญาตไปนอกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
  บค 008  แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการ/การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานของบุคลากร
  บค 009  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  บค 010  ขั้นตอนการพิมพ์ขออนุญาตไปราชการนอกเขต เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
  บค 011  ขั้นตอนการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ทั้งในและนอกเขต)
   
   
  วช 001  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ภาคฤดูร้อน)
  วช 002  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
  วช 003  แบบฟอร์มสมุดบันทึกการเรียนซ้ำ (ช่วงชั้นที่ 3 และ 4)
  วช 004  แบบฟอร์มรายงานรายชื่อนักเรียนที่ไม่สิทธิ์สอบ
  วช 005  ใบสมัครกิจกรรมชุมนุม
  วช 006  แบบฟอร์มใบขอลานักเรียนออกจากโรงเรียน
  วช 007  แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายนักเรียน
  วช 008  แบบฟอร์มคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1 สำหรับวุฒิเดิม)
  วช 009  แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม
  วช 010  แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  วช 011  แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน
  วช 012  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง (ปพ.7 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน)
  วช 013  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง (ปพ.1 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน)
  วช 014  แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน
  วช 015  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
  วช 016  บันทึกข้อความขอมอบหมายและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม
  วช 017  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
  วช 018  แบบส่งผลและสรุปผลนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียนเป็น “มส” และ “มผ”
  วช 019  แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
  - คำชี้แจง
  - จุดประสงค์
  - ปก
  - ผลการประเมิน
  - เวลาขาดเรียน
  - แบบรายงานกิจกรรม
  วช 020  คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียน
 
  - กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
  - กิจกรรมตามระดับชั้น
  - กิจกรรมกีฬาคณะสี
  วช 021  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และแผนดำเนินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับบุคคล
  วช 022  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ( After Action  Review : AAR )
  วช 022  แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  วช 023  ขั้นตอนวิธีการส่งไฟล์ข้อมูล BookMark
  วช 024  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)
  วช 025  แบบฟอร์มความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
  วช 026  ฟอร์มตารางครู
  วช 027  ฟอร์มตารางเรียน
  วช 028  แบบสรุปการแบ่งกลุ่มนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามกลุ่มสาระ ( ใช้คะแนนวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ )
  วช 029  แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  วช 030  แบบฟอร์มข้อสอบ
  วช 031  แบบฟอร์มแผนการสอน
  วช 032  แบบฟอร์มรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรุ้
  วช 033  แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา
   
   
  กจ 001  แบบฟอร์มลา
  กจ 002  แบบฟอร์มบันทึกการให้ปากคำ
  กจ 003  แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองความประพฤตินักเรียน
  กจ 004  แบบฟอร์มบันทึกเสนอขอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน
  กจ 005  แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุด
  กจ 006  ไฟล์คู่มือครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
 
  หน้าปกคู่มือครูที่ปรึกษา
  - คำนำ
  - พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9
  - แนวปฏิบัติครูที่ปรึกษา
  - แบบสำรวจนักเรียน
  - แผนการจัดกิจกรรม
  - บันทึกตรวจการแต่งกาย
  - แบบสำรวจความพร้อมนักเรียน
  - บันทึกพฤติกรรม
   
   
  ผง 001  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
  ผง 002  แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดสรรงบ ประจำปี 2560
  ผง 003  แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม/โครงการประกอบการขออนุมัติการใช้เงินงบประมาณ
  ผง 004  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการบำนาญ)
  ผง 005  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ตำแหน่งข้าราชการครู)
  ผง 006  แบบใบสำคัญรับเงินในการจัดกิจกรรมกรณีเดืนทางไปราชการ (นักเรียน)
  ผง 007  แบบใบสำคัญรับเงินในการจัดกิจกรรมกรณีทัศนศึกษา (นักเรียน)
  ผง 008  ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
  ผง 009  สัญญายืมเงิน
  ผง 010  ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.